This Incredible Life - Live Stream

This Incredible Life

gan Alan Harris

Cyfarwyddwyd gan Julia Thomas

Cast: Sharon Morgan a Christopher Elson

Gydag ymddangosiadau gan Richard Elfyn, Scott Gutteridge, Lynn Hunter, Andrew Lennon, Simon Nehan, Elin Phillips a Liane Walters

Mae Mab wedi treulio ei bywyd yn adrodd straeon.

Straeon anhygoel.

Arferai fod yn newyddiadurwraig ryngwladol a ysgrifennai am fywydau pobl.

Fel bachgen ifanc byddai ei nai, Robert, yn hoelio ei sylw ar bob gair a ddywedai.

Nid yw'n gwrando mwyach.

Mewn cyfnod pan fo newyddion ffug o'n cwmpas, a phan fo'r ffin rhwng ffaith a ffuglen yn mynd yn annelwig, a yw'r gwir o bwys mewn gwirionedd?

Mewn byd digidol lle mae cysylltiadau teuluol yn fwy petrus nag erioed, sut mae ailgysylltu â'n hanwyliaid a chreu profiadau newydd cyffredin?

Gwyliwch gomedi'r awdur a'r enillydd gwobr BAFTA Alan Harris, gyda'ch gilydd, yn yr un ystafell neu gyfandiroedd ar wahân, a darganfyddwch o'r newydd sut y gall stori dda ein tynnu'n nes at ein gilydd mewn modd hudol a grymus.
Mae This Incredible Life, sy'n cynnwys doniau creadigol Jorge Lizalde, Richard Barnard, Gemma Green-Hope, Chris James a Ryan Davies, ac sy'n seiliedig ar gynhyrchiad teithiol Canoe Theatre a Theatrau Sir Gâr yn 2018, yn dwyn ynghyd theatr, ffilm, animeiddio a cherddoriaeth wreiddiol i'ch cludo i stori a fydd yn rhoi hwb i'r ysbryd ac yn cynhesu eich calon.

Ymunwch â ni am 7pm nos Fercher 14 Hydref ar gyfer noson lansio arbennig wrth i ni archwilio sut y gall cynulleidfaoedd ddod at ei gilydd i brofi theatr yn yr amgylchfyd digidol. Mae theatr yn brofiad cymunedol ac, er na allwn ddod at ei gilydd mewn awditoriwm, gallwn roi cynnig ar bethau newydd i ddarganfod sut deimlad yw bod yn rhan o gynulleidfa ar-lein. Arllwyswch ddiod i chi eich hun a chymysgu yn y cyntedd cyn y sioe, a fydd yn cael ei gynnal yn fyw o Theatr y Ffwrnes, Llanelli. Gallwch fyfyrio ar y sioe yn ystod trafodaeth yn dilyn y sioe gyda'r cast a'r tîm creadigol a pharhau i gymdeithasu gyda'ch cyd-aelodau yn y gynulleidfa. Archebwch eich lle nawr a byddwn mewn cysylltiad cyn y sioe i roi gwybod mwy i chi am yr hyn sydd i'w ddisgwyl a sut i ymuno.

 

*Sylwer: bydd y digwyddiad lansio hwn yn cael ei gynnal ar Zoom a chaiff ei recordio i'w ddefnyddio yn y dyfodol.

Bydd This Incredible Life hefyd ar gael i'w wylio fel y mynnwch o 15 – 28 Hydref.

Gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru a Theatrau Sir Gâr.

Dyddiadau Sioe

Info Cyflym

  • Categori: Drama

Info Cyflym

  • Categori: Drama