Mae ein theatrau'n ailagor: cyngor diogelwch diweddaraf Covid

CROESO NÔL!

Rydym wedi rhoi sawl canllaw diogelwch ar waith yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer y celfyddydau perfformio i sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel o ran COVID-19. Eich diogelwch, eich cysur a'ch mwynhad yw ein blaenoriaeth, a byddwch yn sylwi y bydd pethau ychydig yn wahanol pan fyddwn yn ailagor. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod cyn mynychu. 

CYN MYNYCHU’R THEATR

Os ydych chi'n arddangos unrhyw symptomau Covid-19, dan gyfarwyddyd i hunanynysu gan dîm Profi, Olrhain a Diogelu'r GIG, neu wedi profi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, peidiwch â mynychu.

Tystiolaeth o brawf llif unffordd negatif o ran Covid

Ar gyfer sioeau lle nad yw seddi o bell cymdeithasol yn bosibl, bydd yn ofynnol i gynulleidfaoedd ddarparu tystiolaeth o brawf llif ochrol negyddol cyn mynychu'r sioe. Nodir sioeau lle mae angen profion llif ochrol negyddol ar restr y wefan, neu gallwch gysylltu â thîm y swyddfa docynnau yn theatrau@sirgar.gov.uk neu drwy ffonio 0345 226 3510 dydd Iau i ddydd Gwener 10am - 3pm.

Os oes angen prawf Covid negyddol (LFT) ar gyfer eich sioe, darllenwch y wybodaeth ganlynol yn ofalus.

Mae'n rhaid i bob aelod o'r gynulleidfa sy'n 16 oed neu'n hŷn ddarparu tystiolaeth o brawf llif unffordd negatif, a gymerwyd o fewn 48 awr cyn y digwyddiad, er mwyn mynychu'r sioe hon.

Mae'n ofynnol i fynychwyr archebu eu pecynnau profi eu hunain. Gallwch eu harchebu i'w danfon i'ch cartref am ddim trwy wefan gov.uk yma neu gallwch gasglu pecyn prawf cartref am ddim o'ch fferyllfa leol.

Yn eich pecyn bydd saith prawf a chyfarwyddiadau ynghylch sut i wneud y prawf a'i gofnodi ar-lein.

I gael cyfarwyddiadau ynghylch sut i wneud prawf llif unffordd, cliciwch fan hyn.

Ar ôl gwneud y prawf, mae'n RHAID i chi roi gwybod i'r GIG am ganlyniadau'r prawf ymhen 24 awr. https://www.gov.uk/report-covid19-result. Mae'n rhaid ichi wneud hyn er mwyn eich bod yn derbyn cadarnhad o'ch prawf trwy neges destun, e-bost, neu hysbysiad ar ap y GIG, fel eich bod yn gallu cyflwyno'r manylion i'r stiwardiaid wrth fynd i mewn.

Gallwch hefyd roi gwybod am ganlyniadau eich profion trwy ffonio llinell gymorth Profi ac Olrhain y GIG. 119

Mae canlyniad prawf llif unffordd yn ddilys am 48 awr, felly rydym yn eich cynghori i wneud y prawf ar yr un diwrnod â'r digwyddiad.

Os ydych yn cael prawf positif cyn y digwyddiad, cysylltwch â theatrau@sirgar.gov.uk  fel y gallwn drafod eich opsiynau archebu.

DIM CASGLU TOCYNNAU AR Y NOSON

Ni fydd y gynulleidfa yn gallu casglu tocynnau o'r swyddfa docynnau ar y noson a hynny mewn ymgais i gyfyngu ar gyswllt.

Os gwnaethoch ddewis casglu'ch tocynnau o'r swyddfa docynnau, gellir newid eich archeb i e-docyn a gellir anfon dolen atoch i lawrlwytho'ch tocynnau.

Os gwnaethoch ddewis cael eich tocynnau trwy'r post, byddwch yn eu derbyn cyn hir.

Os gwnaethoch ddewis cael e-docynnau, nid oes angen i chi eu hargraffu, dim ond dangos eich archeb ar eich ffôn i'r staff wrth y drysau.

ARCHEBU DIOD YMLAEN LLAW

Archebwch ddiodydd ar ein gwefan ymlaen llaw. Ni fydd y bar a'r ciosg ar agor ar gyfer trafodion wyneb yn wyneb.

Bydd cynhyrchion cyn y sioe ar gael i'w casglu rhwng 6:30 pm a 7:30 pm.

Bydd cynhyrchion egwyl ar gael i'w casglu yn ystod yr egwyl yn unig.

Ni fydd yn bosibl prynu diodydd ychwanegol ar y noson. Archebwch ymlaen llaw erbyn 5pm y noson cyn y sioe.

Sicrhewch eich bod yn archebu'r cynnyrch cywir am yr amser o'ch dewis e.e. Bydd ‘Pre show white wine’ ar gael i’w gasglu wrth gyrraedd, tra bydd ‘Interval white wine’ yn barod i’w gasglu yn ystod yr egwyl yn unig. Cofiwch gynnwys eich rhif archebu sioe yn yr adran sylwadau wrth archebu'ch diodydd.

Byddwch yn derbyn dolen i archebu'ch diodydd wrth archebu'ch tocyn.

GORCHUDDION WYNEB

Gofynnwn i chi wisgo gorchudd wyneb ym mhob rhan o’r theatr. Dylech dynnu eich gorchudd wyneb pan fyddwch yn bwyta ac yn yfed yn unig. Does dim rhaid i chi wisgo gorchuddion wyneb os ydych chi o dan 11 oed neu wedi'ch heithrio am resymau meddygol.  

PROFI, OLRHAIN A DIOGELU

Bydd gofyn i'r gynulleidfa ddarparu manylion cyswllt ar gyfer dibenion Monitro ac Olrhain. Caiff y manylion hyn eu cadw yn ddiogel a chânt eu defnyddio at ddibenion monitro ac olrhain yn unig. Ar ôl 21 diwrnod, bydd y manylion yn cael eu dileu.  Gallwch ddarparu'r manylion hyn ymlaen llaw trwy lenwi'r ffurflen ar y ddolen hon. Profi, Olrhain, Diogelu/Test, Trace, Protect: Theatrau Sir Gar / Carmarthenshire Theatres  (Edit) Microsoft Forms (office.com)

HYLIF DIHEINTIO DWYLO

Mae mannau diheintio dwylo ar gael ym mhob mynedfa a ledled y theatr. Rydym yn eich annog i ddefnyddio'r rhain wrth i chi fynd i mewn i'r adeilad a phryd bynnag y bo modd.

SEFYLLIADAU PERSONOL

Peidiwch â dod â bagiau mawr i'r lleoliad gan fod ein hystafell gotiau ar gau i helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu.

SYSTEM UN-FFORDD

Lle bo modd, dilynwch yr arwyddion cyfeiriadol i leihau cyswllt cymdeithasol yn ystod eich ymweliad. Parhewch i adael cymaint o le ag y gallwch a byddwch yn ystyriol o aelodau eraill y gynulleidfa wrth i chi symud o amgylch y lleoliad.

AD-DALIADAU

Am gyfnod dros dro, rydym wedi diweddaru ein polisi ad-daliad.

Os caiff perfformiad ei ganslo

Mae ein polisi ad-daliad presennol yn berthnasol, a bydd gan gwsmeriaid yr hawl i gael ad-daliad.

Os ydych chi'n teimlo'n sâl neu gydag un o'r symptomau Covid-19 a nodwyd

Yn yr achos hwn mae'n bwysig iawn nad ydych chi'n mynychu'r perfformiad nac yn ymweld â'r lleoliad.

Os gwnaethoch brynu Cynllun Tocyn, gallwch gael ad-daliad am werth eich tocyn o dan polisi Covid y theatr, hynny yw, os ydych wedi profi'n bositif neu dan gyfarwyddyd i hunanynysu gan Profi, Olrhain a Diogelu. Gallwch gael rhagor o ganllawiau drwy fynd i'w gwefan.

Os na wnaethoch drefnu yswiriant ar eich tocynnau, cysylltwch â'r swyddfa docynnau ar theatrau@sirgar.gov.uk  cyn y perfformiad ddechrau a gallwn drefnu taleb credyd ar gyfer gwerth eich tocynnau lle bydd modd i chi ei ddefnyddio ar gyfer perfformiad arall pan fyddwch chi'n teimlo'n well.

Gan fod mesurau diogelwch Covid yn parhau i newid ac yn cael eu diweddaru, rydym yn gofyn i ichi barhau i fod yn ymwybodol o bobl eraill sy'n ymweld â'r lleoliad / mynychu'r theatr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich archeb, cysylltwch â'r swyddfa docynnau trwy e-bost theatrau@sirgar.gov.uk.

Caiff y mesurau hyn eu hadolygu a'u diweddaru yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.