Coronafeirws – cau theatrau dros dro.

Coronafeirws – Cau theatrau dros dro

Yn dilyn cau Theatrau Sir Gâr dros dro oherwydd yr achosion presennol o'r Coronafeirws (Covid-19), bydd y rhaglen ar draws ein tair theatr sef Theatr y Ffwrnes yn Llanelli, y Lyric yng Nghaerfyrddin a Theatr y Glowyr yn Rhydaman yn cael ei gohirio.

Yn anffodus, mae hyn yn golygu bod sioeau a oedd i'w cynnal yn ystod y misoedd nesaf wedi'u gohirio neu wedi'u canslo.  Gallwch weld rhestr o'r holl sioeau sydd wedi'u canslo a gohirio trwy'r dolennau isod.

Sioeau sydd wedi'u canslo
Sioeau sydd wedi'u gohirio yma.

Tocynnau ar gadw yn cael eu hymestyn

Os oes gennych docynnau ar gadw ar gyfer sioe yn y dyfodol yn unrhyw un o leoliadau Theatrau Sir Gâr, mae eich tocynnau wedi cael eu hymestyn yn awtomatig tan 31 Mawrth.

Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn sylweddoli bod hyn yn gyfnod pryderus ac efallai bod gennych gwestiynau, felly rydym wedi ceisio ateb cynifer â phosibl o'r rhain yn ein Cwestiynau Cyffredin isod.

A allaf ffonio'r swyddfa docynnau?

Gan ddechrau ddydd Mawrth, 24 Mawrth, mae llinell ffôn y Swyddfa docynnau wedi cael ei chau dros dro, felly ni fyddwch yn gallu cysylltu â ni dros y ffôn. Fodd bynnag, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at theatrau@sirgar.gov.uk

Mae'r sioe yr wyf wedi archebu tocynnau ar ei chyfer wedi cael ei gohirio, beth ddylwn ei wneud?

Bydd eich tocyn yn cael ei ail-archebu'n awtomatig ar gyfer y dyddiad newydd a byddwn yn cysylltu â chi yn uniongyrchol i roi gwybod i chi am ddyddiad newydd y sioe. Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ar y dyddiad newydd, anfonwch e-bost at theatrau@sirgar.gov.uk gan nodi enw'r sioe, eich rhif archebu gwreiddiol neu enw llawn y person a archebodd y tocynnau a byddwn yn cysylltu â chi i drafod cyfnewid tocynnau neu opsiynau ad-dalu pan fydd y swyddfa docynnau ar agor eto.

Mae fy sioe wedi ei gohirio, ond mae gen i'r tocynnau eisoes gyda'r dyddiad gwreiddiol.

Cadwch eich tocynnau'n ddiogel oherwydd bydd y rhain yn parhau i gael eu derbyn ar gyfer y dyddiad newydd.

Mae’r sioe yr wyf wedi archebu tocynnau ar ei chyfer wedi cael ei chanslo, beth ddylwn ei wneud?

Bydd pob cwsmer yn derbyn ad-daliad llawn a byddwn yn cysylltu â chi i drefnu hyn.

Pa mor fuan byddaf yn cael ad-daliad? 

Os cafodd eich tocynnau eu prynu gyda cherdyn credyd neu ddebyd byddwch yn derbyn ad-daliad awtomatig o fewn 14 diwrnod. Os cafodd eich tocynnau eu prynu drwy unrhyw ddull talu arall (arian parod, siec, trosglwyddiad banc, ac ati) yna byddwn yn cysylltu â chi yn fuan i drefnu eich ad-daliad cyn gynted ag y bydd llinell ffôn ein swyddfa docynnau ar agor eto – gall hyn fod mewn ychydig wythnosau.

Archebais fy nhocynnau drwy asiant/trydydd part, sut y byddaf yn cael ad-daliad?

Cysylltwch â'r darparwr tocynnau a gofynnwch am ei bolisi canslo ac ad-dalu. Dylai manylion cyswllt y darparwr fod ar y nodyn cadarnhau y cawsoch ar adeg archebu.

Archebais fel rhan o grŵp ac nid yw'r dyddiad newydd yn gyfleus i ni gyd ddod yn ôl?

Gallwn drefnu ad-daliad i'r rhai yn y grŵp nad ydynt yn gallu bod yn bresennol.

Rwyf wedi talu am yswiriant tocynnau wrth archebu ond nid yw'r polisi yn cynnwys Covid-19

Os ydych wedi archebu eich tocyn gyda ni yn uniongyrchol ac mae eich sioe wedi ei chanslo, yna byddwn yn rhoi ad-daliad llawn. Yn yr achos hwn, ni fyddai angen i chi gysylltu â darparwr yr yswiriant tocynnau.

Beth sy'n digwydd os byddaf yn ail archebu a bod y theatr yn cau eto?

Er mwyn rhoi tawelwch meddwl llwyr i chi, byddwch yn gallu cyfnewid eto am ddim petai’n rhaid i ni ohirio eto. Rydym yn monitro cyngor y Llywodraeth yn gyson a byddwn yn adolygu'r sefyllfa os bydd y canllawiau'n newid.

Rwyf am gael rhywbeth i edrych ymlaen ato, a oes modd archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol?

Oes!  Gallwch archebu tocynnau ar gyfer holl sioeau Theatrau Sir Gâr drwy ein gwefan theatrausirgar.co.uk unrhyw bryd.