Pàs covid a chyngor diogelwch Covid

CROESO NÔL!

Rydym wedi rhoi sawl canllaw diogelwch ar waith yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer y celfyddydau perfformio i sicrhau bod eich ymweliad yn ddiogel o ran COVID-19. Eich diogelwch, eich cysur a'ch mwynhad yw ein blaenoriaeth, a byddwch yn sylwi y bydd pethau ychydig yn wahanol pan fyddwn yn ailagor. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod cyn mynychu. 

CYN MYNYCHU’R THEATR

Os ydych chi'n arddangos unrhyw symptomau Covid-19, dan gyfarwyddyd i hunanynysu gan dîm Profi, Olrhain a Diogelu'r GIG, neu wedi profi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, peidiwch â mynychu.

PÀS COVID

Yn unol â chanllawiau newydd Llywodraeth Cymru, bydd rhaid i unrhywun sy'n mynychu un o'n perfformiadau o 15 Tachwedd ymlaen i ddangos Pàs Covid y GIG.

Gellir dangos statws COVID mewn unrhyw un o'r ffyrdd canlynol:

  • ·         pàs COVID digidol y GIG - gall pobl sydd wedi cael eu holl frechiadau yng Nghymru lawrlwytho tystysgrif sy'n profi eu bod wedi cael eu brechu
  • ·         fersiwn papur o bàs COVID y GIG
  • ·         cadarnhad o ganlyniad prawf negyddol drwy e-bost neu neges destun gan gov.uk (heb fod yn hŷn na 48 awr)
  • ·         cadarnhad o brawf positif o fewn y 6 mis diwethaf a ddilynwyd gan y cyfnod hunanynysu priodol (h.y.10 diwrnod) - gellir dangos tystiolaeth o hyn drwy bàs COVID y GIG neu drwy neges destun swyddogol neu e-bost gan gov.uk

Gallwch wneud cais am eich Pàs Covid yma llyw.cymru

Gallwch ofyn am Docyn Covid papur trwy ffonio 0300 303 5667 (gofynnwch am hyn dim ond os nad ydych yn gallu defnyddio'r Tocyn COVID digidol GIG). Mae'r llinell ffôn ar agor 7 diwrnod yr wythnos 9am - 5pm. Sylwch hefyd y gall gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i dystysgrif gyrraedd.

DIM CASGLU TOCYNNAU AR Y NOSON

Ni fydd y gynulleidfa yn gallu casglu tocynnau o'r swyddfa docynnau ar y noson a hynny mewn ymgais i gyfyngu ar gyswllt.

Os gwnaethoch ddewis casglu'ch tocynnau o'r swyddfa docynnau, gellir newid eich archeb i e-docyn a gellir anfon dolen atoch i lawrlwytho'ch tocynnau.

Os gwnaethoch ddewis cael eich tocynnau trwy'r post, byddwch yn eu derbyn cyn hir.

Os gwnaethoch ddewis cael e-docynnau, nid oes angen i chi eu hargraffu, dim ond dangos eich archeb ar eich ffôn i'r staff wrth y drysau.

ARCHEBU DIOD YMLAEN LLAW

Rydym yn cynnig gwasanaeth archebu diodydd ymlaen llaw ar sioeau dethol. Os yw hwn ar gael ar eich sioe, byddwch yn derbyn dolen i archebu eich diodydd ymlaen llaw ar ein gwefan ymlaen llaw.


Defnyddiwch y system cyn archebu lle mae ar gael gan mai dim ond gwasanaeth bar cyfyngedig fydd ar gael ar berfformiadau.

GORCHUDDION WYNEB

Gofynnwn i chi wisgo gorchudd wyneb ym mhob rhan o’r theatr. Dylech dynnu eich gorchudd wyneb pan fyddwch yn bwyta ac yn yfed yn unig. Does dim rhaid i chi wisgo gorchuddion wyneb os ydych chi o dan 11 oed neu wedi'ch heithrio am resymau meddygol.  

PROFI, OLRHAIN A DIOGELU

Bydd gofyn i'r gynulleidfa ddarparu manylion cyswllt ar gyfer dibenion Monitro ac Olrhain. Caiff y manylion hyn eu cadw yn ddiogel a chânt eu defnyddio at ddibenion monitro ac olrhain yn unig. Ar ôl 21 diwrnod, bydd y manylion yn cael eu dileu.  Gallwch ddarparu'r manylion hyn ymlaen llaw trwy lenwi'r ffurflen ar y ddolen hon. Profi, Olrhain, Diogelu/Test, Trace, Protect: Theatrau Sir Gar / Carmarthenshire Theatres  (Edit) Microsoft Forms (office.com)

HYLIF DIHEINTIO DWYLO

Mae mannau diheintio dwylo ar gael ym mhob mynedfa a ledled y theatr. Rydym yn eich annog i ddefnyddio'r rhain wrth i chi fynd i mewn i'r adeilad a phryd bynnag y bo modd.

SEFYLLIADAU PERSONOL

Peidiwch â dod â bagiau mawr i'r lleoliad gan fod ein hystafell gotiau ar gau i helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu.

SYSTEM UN-FFORDD

Lle bo modd, dilynwch yr arwyddion cyfeiriadol i leihau cyswllt cymdeithasol yn ystod eich ymweliad. Parhewch i adael cymaint o le ag y gallwch a byddwch yn ystyriol o aelodau eraill y gynulleidfa wrth i chi symud o amgylch y lleoliad.

AD-DALIADAU

Am gyfnod dros dro, rydym wedi diweddaru ein polisi ad-daliad.

Os caiff perfformiad ei ganslo

Mae ein polisi ad-daliad presennol yn berthnasol, a bydd gan gwsmeriaid yr hawl i gael ad-daliad.

Os ydych chi'n teimlo'n sâl neu gydag un o'r symptomau Covid-19 a nodwyd

Yn yr achos hwn mae'n bwysig iawn nad ydych chi'n mynychu'r perfformiad nac yn ymweld â'r lleoliad.

Os gwnaethoch brynu Cynllun Tocyn, gallwch gael ad-daliad am werth eich tocyn o dan polisi Covid y theatr, hynny yw, os ydych wedi profi'n bositif neu dan gyfarwyddyd i hunanynysu gan Profi, Olrhain a Diogelu. Gallwch gael rhagor o ganllawiau drwy fynd i'w gwefan.

Os na wnaethoch drefnu yswiriant ar eich tocynnau, cysylltwch â'r swyddfa docynnau ar theatrau@sirgar.gov.uk  cyn y perfformiad ddechrau a gallwn drefnu taleb credyd ar gyfer gwerth eich tocynnau lle bydd modd i chi ei ddefnyddio ar gyfer perfformiad arall pan fyddwch chi'n teimlo'n well.

Gan fod mesurau diogelwch Covid yn parhau i newid ac yn cael eu diweddaru, rydym yn gofyn i ichi barhau i fod yn ymwybodol o bobl eraill sy'n ymweld â'r lleoliad / mynychu'r theatr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich archeb, cysylltwch â'r swyddfa docynnau trwy e-bost theatrau@sirgar.gov.uk.

Caiff y mesurau hyn eu hadolygu a'u diweddaru yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.