Cyngor diogelwch Covid

GWYBODAETH DIOGELWCH COVID

CYN MYNYCHU’R THEATR

Os ydych chi'n arddangos unrhyw symptomau Covid-19, dan gyfarwyddyd i hunanynysu gan dîm Profi, Olrhain a Diogelu'r GIG, neu wedi profi'n bositif am COVID-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, peidiwch â mynychu

  

NID OES ANGEN PÀS COVID MHELLACH

Nid oes angen Pàs Covid i fynychu'r theatr mwyach.

 

E-DOCYN

Rydym yn argymell defnyddio e-docyn lle bo modd er mwyn osgoi ciwio diangen i gasglu tocynnau. Ond mi fydd y swyddfa docynnau ar agor ar y noson i unrhyw gwsmeriaid a hoffai gael tocyn papur.


GORCHUDDION WYNEB

Mae’n rhaid i bobl wisgo gorchudd wyneb mewn theatrau. Bydd angen eu gwisgo ym mhob man cyhoeddus yn yr adeilad, a cheir dim ond eu tynnu pan fyddant yn bwyta neu’n yfed, neu pan fyddant mewn caffi neu far sy’n rhan o’r safleoedd hynny.  Does dim rhaid i chi wisgo gorchuddion wyneb os ydych chi o dan 11 oed neu wedi'ch heithrio am resymau meddygol. 


HYLIF DIHEINTIO DWYLO

Mae mannau diheintio dwylo ar gael ym mhob mynedfa a ledled y theatr. Rydym yn eich annog i ddefnyddio'r rhain wrth i chi fynd i mewn i'r adeilad a phryd bynnag y bo modd.


SEFYLLIADAU PERSONOL

Peidiwch â dod â bagiau mawr i'r lleoliad gan fod ein hystafell gotiau ar gau i helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu.


SYSTEM UN-FFORDD

Lle bo modd, dilynwch yr arwyddion cyfeiriadol i leihau cyswllt cymdeithasol yn ystod eich ymweliad. Parhewch i adael cymaint o le ag y gallwch a byddwch yn ystyriol o aelodau eraill y gynulleidfa wrth i chi symud o amgylch y lleoliad.


AD-DALIADAU

Am gyfnod dros dro, rydym wedi diweddaru ein polisi ad-daliad.

Os caiff perfformiad ei ganslo

Mae ein polisi ad-daliad presennol yn berthnasol, a bydd gan gwsmeriaid yr hawl i gael ad-daliad.

Os ydych chi'n teimlo'n sâl neu gydag un o'r symptomau Covid-19 a nodwyd

Yn yr achos hwn mae'n bwysig iawn nad ydych chi'n mynychu'r perfformiad nac yn ymweld â'r lleoliad.

Os gwnaethoch brynu Cynllun Tocyn, gallwch gael ad-daliad am werth eich tocyn o dan polisi Covid y theatr, hynny yw, os ydych wedi profi'n bositif neu dan gyfarwyddyd i hunanynysu gan Profi, Olrhain a Diogelu. Gallwch gael rhagor o ganllawiau drwy fynd i'w gwefan.

Os na wnaethoch drefnu yswiriant ar eich tocynnau, cysylltwch â'r swyddfa docynnau ar theatrau@sirgar.gov.uk  cyn y perfformiad ddechrau a gallwn drefnu taleb credyd ar gyfer gwerth eich tocynnau lle bydd modd i chi ei ddefnyddio ar gyfer perfformiad arall pan fyddwch chi'n teimlo'n well.

Gan fod mesurau diogelwch Covid yn parhau i newid ac yn cael eu diweddaru, rydym yn gofyn i ichi barhau i fod yn ymwybodol o bobl eraill sy'n ymweld â'r lleoliad / mynychu'r theatr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich archeb, cysylltwch â'r swyddfa docynnau trwy e-bost theatrau@sirgar.gov.uk.


Caiff y mesurau hyn eu hadolygu a'u diweddaru yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.