Mynediad

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r Ffwrnes yn lleoliad perfformio a chynadleddau modern yng nghanol Llanelli. Mae'n cynnwys Prif Dŷ sy'n dal hyd at 504, lle ar gyfer hyd at 100 yn y stiwdio ac ystafelloedd cyfarfod llai eraill.

Rydym wedi ymrwymo i wneud eich ymweliad mor gyfforddus a phleserus â phosibl, felly rhowch wybod i'n staff am eich gofynion ymlaen llaw.

Cyrraedd Yma

Mae Theatr y Ffwrnes yn ardal Porth y Dwyrain yn Llanelli ac mae'n agos (oddeutu 1 munud ar droed) i faes parcio talu ac arddangos Porth y Dwyrain. Mae maes parcio Porth y Dwyrain (SA15 1SE) yn faes parcio talu ac arddangos rhwng 8am a 6pm, a gellir aros am hyd at 4 awr. Mae nifer o lefydd parcio hygyrch ar gael yma.

Gallwch barcio am gyfnod hirach ym Maes Parcio Stryd Edgar/Tomas (SA15 3JE) neu ym Maes Parcio Stryd yr Eglwys (SA15 3BB) ac mae'r ddau ohonynt oddeutu 7 munud i ffwrdd ar droed.

Mae gorsaf fysiau'r dref o fewn pellter cerdded ac mae safle tacsis wedi'i leoli ar Stryd y Parc y tu allan i'r theatr.

Mae gorsaf drenau'r dref ar Gilgant Great Western (SA15 2RN) a thua 10 munud mewn car o'r Ffwrnes, a thua 20 munud ar droed.

Mae prif fynedfa'r theatr ar Stryd y Parc, sy'n rhannol yn lle i gerddwyr yn unig. Mae mynediad gwastad o'r stryd i'r swyddfa docynnau.

Mae dau brif lawr i'r adeilad ac mae grisiau a lifft rhyngddynt.

Archebu Tocynnau

Mae'r Swyddfa Docynnau ar y llawr gwaelod ac mae ar agor rhwng 10am a 3pm o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn ar gyfer archebion wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.

Os hoffech chi archebu lle ar gyfer cadair olwyn neu docyn Hynt, cysylltwch â'r swyddfa docynnau drwy ffonio 0345 226 3510, neu gallwch anfon e-bost atom y tu allan i oriau agor y swyddfa docynnau: theatrau@sirgar.gov.uk

Rhowch wybod i dîm ein swyddfa docynnau wrth archebu os bydd angen i chi fenthyg cadair olwyn pan fyddwch yn dod i'r theatr. (Gallwch hefyd ofyn i aelod o staff pan fyddwch yn cyrraedd, er nid ydym yn gallu rhoi sicrwydd y bydd un ar gael).

Hynt

Mae'r Ffwrnes yn aelod o Hynt.

Mae gan ddeiliaid cerdyn Hynt hawl i gael tocyn am ddim ar gyfer ei gynorthwyydd personol neu ei ofalwr wrth fynd i weld perfformiadau yn ein lleoliadau

Cliciwch yma i gael gwybod a ydych chi neu'r person rydych yn gofalu amdano yn gymwys i gael cerdyn neu cliciwch yma i wneud cais.

Perfformiadau Hygyrch

Cliciwch yma i bori drwy'r perfformiadau hygyrch sydd ar gael gennym

Mannau a Seddi Hygyrch

Rydym yn gwerthu llefydd i gadair olwyn yn y Swyddfa Docynnau wyneb yn wyneb neu dros y ffôn yn unig. Mae hyn oherwydd bod gwahanol lefydd yn addas ar gyfer gwahanol fathau o gadeiriau olwyn, ac rydym am sicrhau bod y gynulleidfa mewn man addas ar gyfer eu hanghenion. Wrth archebu eich tocyn, rhowch wybod i ni os oes angen lle ar gyfer cadair olwyn arnoch, gan fod angen tynnu seddi fel arfer cyn i chi gyrraedd.

Os ydych yn dymuno symud o'ch cadair olwyn i sedd theatr, mae hyn hefyd yn opsiwn cyn belled ag y byddech yn gallu gadael y theatr heb gymorth pe bai argyfwng. Bydd ein tîm Swyddfa Docynnau yn trafod eich gofynion gyda chi ac yn rhoi sedd i chi yn y man mwyaf priodol (os bydd llefydd ar gael).

Y Prif Dŷ

Mae seddi theatr y prif dŷ ar ddwy lefel:

Mae seddi'r theatr ar wahanol haenau a gellir cael mynediad i'r rhan hon o'r theatr o lefel y cyntedd. Mae gan Res D fynediad gwastad, gyda hyd at 6 o lefydd i gadeiriau olwyn.

Mae'r seddi yn y cylch ar wahanol haenau a gellir cael mynediad iddynt drwy'r grisiau neu drwy ddefnyddio'r lifft ar y llawr gwaelod. Mae gan Res C fynediad gwastad ac mae ganddi le i 2 ddefnyddiwr cadeiriau olwyn.

Gellir hefyd tynnu seddau'r prif dŷ ar gyfer digwyddiadau cabaret, lle mae byrddau a chadeiriau i gyd ar fynediad gwastad.

Wrth archebu eich tocyn, rhowch wybod i ni os oes angen lle ar gyfer cadair olwyn arnoch, gan fod angen tynnu seddi fel arfer cyn i chi gyrraedd.

Stiwdio

Mae seddi theatr y stiwdio yn hyblyg, ac mae'r cynllun yn amrywio yn ôl y cynhyrchiad; mae rhai seddi ar lefel y llawr ac mae seddi ychwanegol ar uned seddi hyblyg ar wahanol haenau.

Mae lle ar gyfer hyd at 2 ddefnyddiwr cadeiriau olwyn yn y stiwdio.

Fel arfer mae'r seddi yn y stiwdio heb eu cadw, felly wrth archebu'ch tocyn, rhowch wybod i ni os oes angen lle wedi'i neilltuo i gadair olwyn arnoch, fel y gallwn gadw lle i chi a'ch cydymaith.

Ystafelloedd Cyfarfodydd

Mae man cynadledda (Y Crochan) ac ystafell gyfarfod fach (Yr Ystafell Gastio) ar y llawr cyntaf. Mae'r ddau fan yn gwbl hygyrch a gellir cael mynediad iddynt drwy'r grisiau neu drwy ddefnyddio'r lifft ar y llawr gwaelod.

Cyfleusterau'r lleoliad

Bar a Chaffi

Mae'r Bar Caffi Cwtsh ar y llawr gwaelod ac fel arfer mae'n agor awr cyn i'r sioe ddechrau am ddiodydd, byrbrydau a lluniaeth.

Mae Bar yr Oriel ar y llawr cyntaf ac mae'n agor awr cyn i'r sioe ddechrau (ond dim ond pan fydd y Cylch neu'r Stiwdio ar agor).

Toiledau

Mae toiledau hygyrch ar y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf. Mae digon o doiledau ar gael ac maent ar gael ym mhob rhan o'r adeilad ger yr holl brif fannau ac ystafelloedd.

Lle Newid

Mae gan y Ffwrnes Le Newid newydd, toiled i'r anabl sy'n fwy na'r cyffredin ac sydd ag offer arbenigol i gynorthwyo'r rhai y gallai fod angen help arnynt i ddefnyddio'r toiled neu i newid. Mae Lle Newid y Ffwrnes ar y llawr gwaelod yn ymyl y Caffi.

Cyfleuster Newid Cewynnau

Mae cyfleuster newid cewynnau ar gael ar y llawr gwaelod yn ymyl y Caffi.

Dolen Sain

Mae system dolen sain isgoch ar gael drwy'r adeilad. Mae angen clustffonau i ddefnyddio'r ddolen sain a gellir gofyn amdanynt gan unrhyw aelod o staff. Mae dau fath o glustffonau ar gael; chwyddseinydd; a derbynnydd sy'n gydnaws â chymhorthion clyw, ac sy'n gofyn i chi droi eich cymorth clyw i safle'r 'T'.

Cŵn cymorth

Mae croeso i gŵn cymorth. Rhowch wybod i'r Swyddfa Docynnau wrth archebu'ch tocynnau a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'r sedd fwyaf addas. Gellir darparu powlenni o ddŵr ar gais.

Gwybodaeth Gadael mewn Argyfwng

Os bydd angen gadael yr adeilad mewn argyfwng, bydd larwm gweledol a chlywedol. Bydd ein tîm blaen tŷ yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut i adael yr adeilad, y mannau ymgynnull agosaf a'r ardaloedd lloches.

Stori Weledol

Er mwyn helpu cynulleidfaoedd ag anhwylder sbectrwm awtistiaeth, anhwylder synhwyraidd neu gyfathrebu, neu anabledd dysgu i baratoi ar gyfer eu hymweliad a dod yn gyfarwydd â'r amgylchoedd, gellir cael stori weledol yma.

Llyfryn

Gellir darparu'r llyfryn mewn print bras ac mewn fformatau eraill ar gais. E-bostiwch: theatrau@sirgar.gov.uk